మలసీ జూడరో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మలసీ జూడరో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మలసీ జూడరో మగసింహము | అలవి మీరిన మాయల సింహము ||

చ|| అదివో చూడరో ఆదిమ పురుషుని | పెద యౌబళముమీది పెనుసింహము |
వెదికి బ్రహ్మాదులు వేదాంతతతులు | కదిసి కానగ లేని ఘనసింహము ||

చ|| మెచ్చి మెచ్చి చూడరో మితిమీరినయట్టి | చిచ్చరకంటితోడి జిగిసింహము |
తచ్చిన వారిధిలోని తరుణిగౌగిటజేర్చి | నచ్చిన గోళ్ళ శ్రీ నరసింహము ||

చ|| బింకమున జూడరో పిరితీయక నేడు | అంకపుదనుజ సంహార సింహము |
వేంకటనగముపై వేదాచలముపై | కింకలేక వడి బెరిగిన సింహము ||


malasI jUDarO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| malasI jUDarO magasiMhamu | alavi mIrina mAyala siMhamu ||

ca|| adivO cUDarO Adfima puruShuni | peda yaubaLamumIdi penusiMhamu |
vediki brahmAdulu vEdAMtatatulu | kadisi kAnaga lEni GanasiMhamu ||

ca|| mecci mecci cUDarO mitimIrinayaTTi | ciccarakaMTitODi jigisiMhamu |
taccina vAridhilOni taruNigaugiTajErci | naccina gOLLa SrI narasiMhamu ||

ca|| biMkamuna jUDarO piritIyaka nEDu | aMkapudanuja saMhAra siMhamu |
vEMkaTanagamupai vEdAcalamupai | kiMkalEka vaDi berigina siMhamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |