మాపుదాకా రేపకాడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాపుదాకా రేపకాడ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మాపుదాకా రేపకాడ మాటకు మాటాడగాను | యేపున దెగని పనికేల పెట్టేవాన ||

చ|| నవ్వినవ్వి మానేవు నడుమ నడుమ నీవు | జవ్వని యెవ్వతేమైనా సన్న సేసెనా |
వువ్విళ్ళూర నీనిజము వొరసి చూచే నింతే | యెవ్వరిందుకు గురయ్యేరేల పెట్టేవాన ||

చ|| చప్పిచెప్పి కొంకేవు సిగ్గులు పడుతా నీవు | వుప్పటించనీడ నెవ్వరున్నారు నీకు |
రెప్పలెత్తి చూచి నిన్నురేచి వెదకేనింతే | యెప్పటి వాడవే నీవు యేల పెట్టేవాన ||

చ|| ముట్టిముట్టి చూచేవు మొరగి నాకుచములు | యిట్టె యెవ్వతెవైనా యీడు వచ్చెనా |
నెట్టన శ్రీ వేంకటేశ నిరతి మెచ్చితినింతే | యెట్టకేలకైన పనికేల పెట్టేవాన ||


mApudAkA rEpakADa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mApudAkA rEpakADa mATaku mATADagAnu | yEpuna degani panikEla peTTEvAna ||

ca|| navvinavvi mAnEvu naDuma naDuma nIvu | javvani yevvatEmainA sanna sEsenA |
vuvviLLUra nInijamu vorasi cUcE niMtE | yevvariMduku gurayyErEla peTTEvAna ||

ca|| cappiceppi koMkEvu siggulu paDutA nIvu | vuppaTiMcanIDa nevvarunnAru nIku |
reppaletti cUci ninnurEci vedakEniMtE | yeppaTi vADavE nIvu yEla peTTEvAna ||

ca|| muTTimuTTi cUcEvu moragi nAkucamulu | yiTTe yevvatevainA yIDu vaccenA |
neTTana SrI vEMkaTESa nirati meccitiniMtE | yeTTakElakaina panikEla peTTEvAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |