మహిమెల్లా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మహిమెల్లా దొప్పదోగె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మహిమెల్లా దొప్పదోగె మజ్జనవేళ | సహజశృంగారాలు జడిసె శ్రీపతికి ||

చ|| మొత్తేలవానలెల్ల ముంచి కురిసినయట్టు | హత్తి పన్నీట జలకమాయ హరికి |
తత్తరాన దెల్లమొయిలు తను ఒదిగినయట్లు | కొత్తగా గప్పురకాపు గుప్పిరి దేవునికి ||

చ|| నీలపుబేరులెల్లా నిండా గట్టినయట్టు | తేల దట్టపుణుగు మెత్తిరి పతికి |
అలరిమెఱుగుదీగె లలముకొనినయట్టు | కోలుముందై సొమ్ములెల్లా గుప్పిరి విష్ణునికి ||

చ|| పెక్కునవరత్నములు పెద్దరాసి వోసినట్టు | యెక్కువదండలు గట్టిరి మూరితికి |
వొక్కట నలమేలుమంగ నురమున గట్టిరిదె | చిక్కనినవ్వులు మించె శ్రీవేంకటేశునకు ||


mahimellA doppadOge (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mahimellA doppadOge majjanavELa | sahajaSRuMgArAlu jaDise SrIpatiki ||

ca|| mottElavAnalella muMci kurisinayaTTu | hatti pannITa jalakamAya hariki |
tattarAna dellamoyilu tanu odiginayaTlu | kottagA gappurakApu guppiri dEvuniki ||

ca|| nIlapubErulellA niMDA gaTTinayaTTu | tEla daTTapuNugu mettiri patiki |
alarimerxugudIge lalamukoninayaTTu | kOlumuMdai sommulellA guppiri viShNuniki ||

ca|| pekkunavaratnamulu peddarAsi vOsinaTTu | yekkuvadaMDalu gaTTiri mUritiki |
vokkaTa nalamElumaMga nuramuna gaTTiride | cikkaninavvulu miMce SrIvEMkaTESunaku ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |