మీదమీద వలపెక్కె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మీదమీద వలపెక్కె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మీదమీద వలపెక్కె మేలు మేలోయి | చీదర రేచేవు నన్ను చెల్లు లేవోయి ||

చ|| నిద్దురో నివ్వెరగో నేనేమో చెప్పగాను | వొద్దనుండే వూకొనవు వోయి మేలోయి |
పెద్దరికమో బీరమో బెట్టి వీడెమడిగితే | కద్దనవు లేదనవు గర్వమేలోయి ||

చ|| కాకలో వీకలో కడు నేను నవ్వినను | మాకువలె నున్నాడవు మతకమౌనోయి |
వేకమో వెరపూ వేగమే జేయి వేసితే | కేకరించి ములిగేవు గేలి యేలోయి ||

చ|| ఆసలో వాసులో అండ నేను నిలుచుంటే | మేనుల గాగలించేవు మెస్తిలేవోయి |
బాసతో శ్రీ వేంకటేశ పంతాన నన్ను గూడితి | వేసములెల్లా దీరె వింతలాయ నోయి ||


mIdamIda valapekke (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mIdamIda valapekke mElu mElOyi | cIdara rEcEvu nannu cellu lEvOyi ||

ca|| niddurO nivveragO nEnEmO ceppagAnu | voddanuMDE vUkonavu vOyi mElOyi |
peddarikamO bIramO beTTi vIDemaDigitE | kaddanavu lEdanavu garvamElOyi ||

ca|| kAkalO vIkalO kaDu nEnu navvinanu | mAkuvale nunnADavu matakamaunOyi |
vEkamO verapU vEgamE jEyi vEsitE | kEkariMci muligEvu gEli yElOyi ||

ca|| AsalO vAsulO aMDa nEnu nilucuMTE | mEnula gAgaliMcEvu mestilEvOyi |
bAsatO SrI vEMkaTESa paMtAna nannu gUDiti | vEsamulellA dIre viMtalAya nOyi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |