మాధవా భూధవా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాధవా భూధవా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మాధవా భూధవా మదన జనక | సాధు రక్షణ చతుర శరణు శరణు ||

చ|| నారాయణాచ్యుతానంత గోవింద శ్రీ | నారసింహా కృష్ణ నాగశయన |
వారాహ వామన వాసుదేవ మురారి | శౌరీ జయజయతు శరణు శరణు ||

చ|| పుండరీకేక్షణ భువన పూర్ణగుణ | అండజగమన నిత్యహరి ముకుంద |
పండరి రమణ రామ బలరామ పరమ పురుష | చండభార్గవ రామ శరణు శరణు ||

చ|| దేవదేవోత్తమ దివ్యావతార నిజ | భావ భావనాతీత పద్మనాభ |
శ్రీవేంకటాచల శృంగారమూర్తి నవ | సావయవ సారూప్య శరణు శరణు ||


mAdhavA BUdhavA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mAdhavA BUdhavA madana janaka | sAdhu rakShaNa catura SaraNu SaraNu ||

ca|| nArAyaNAcyutAnaMta gOviMda SrI | nArasiMhA kRuShNa nAgaSayana |
vArAha vAmana vAsudEva murAri | SaurI jayajayatu SaraNu SaraNu ||

ca|| puMDarIkEkShaNa Buvana pUrNaguNa | aMDajagamana nityahari mukuMda |
paMDari ramaNa rAma balarAma parama puruSha | caMDaBArgava rAma SaraNu SaraNu ||

ca|| dEvadEvOttama divyAvatAra nija | BAva BAvanAtIta padmanABa |
SrIvEMkaTAcala SRuMgAramUrti nava | sAvayava sArUpya SaraNu SaraNu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]





అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |