మగవానికేడ సిగ్గు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మగవానికేడ సిగ్గు (రాగం: ) (తాళం : )

మగవానికేడ సిగ్గు మగువలకింతేకాక
యెగసక్కేలాడేనంటా యేలనవ్వేవిపుడు ||

మంతనాన నిద్దరము మాటలాడుకొన్నవెల్లా
యింతలోనే ఆపెనేడు యెట్టెరిగెను
చెంతల నీవెమ్మెలకు చెప్పితివేమోకాక
వింతగా నీ చెవులనే వినవయ్యా ముద్దులు ||

చేరియింటిలో మనము చేసుకొన్న బాసలు
వారించి యాపెకు నే డవ్వరు చూపిరి
మేరమీరి మురిపెము మెరిసితివేమో కాక
ఆరీతి నీవే యడుగవయ్యా యీ సుద్దులు ||

పానుపువ్పై నిద్దరము పైకొన్న కూటములెల్లా
తానకమై యే రీతిగా దలచినది
కానీలే నీవే పెద్దరికము చూపేవే మోకాక
మేన శ్రీవేంకటేశుడ మెచ్చవయ్యా సుద్దులు ||


magavAnikEDa siggu (Raagam: ) (Taalam: )

magavAnikEDa siggu maguvalakiMtEkAka
yegasakkElADEnaMTA yElanavvEvipuDu ||

maMtanAna niddaramu mATalADukonnavellA
yiMtalOnE ApenEDu yeTTerigenu
cheMtala nIvemmelaku cheppitivEmOkAka
viMtagA nI chevulanE vinavayyA muddulu ||

chEriyiMTilO manamu chEsukonna bAsalu
vAriMchi yApeku nE Davvaru chUpiri
mEramIri muripemu merisitivEmO kAka
ArIti nIvE yaDugavayyA yI suddulu ||

pAnupuvpai niddaramu paikonna kUTamulellA
tAnakamai yE rItigA dalachinadi
kAnIlE nIvE peddarikamu chUpEvE mOkAka
mEna SrIvEMkaTESuDa mechchavayyA suddulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |