మాదృశానాం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాదృశానాం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మాదృశానాం భవామయదేహినాం | యీదృశం జ్ఞానమితి యేऽపి న వదంతి ||

చ|| వాచామగోచరం వాంఛా సర్వత్ర | నీచకృత్యేరేవ నిబడీకృతా |
కేచిదపి వా విష్ణుకీర్తనం ప్రీత్యా | సూచయంతో వా శ్రోతుం న సంతి ||

చ|| కుటిలదుర్బోధనం కుహకం సర్వత్ర | విటవిడంబనమేవ వేద్మ్యధీతం |
పటువిమలమార్గసంభావనం పరసుఖం | ఘటయితుం కష్టకలికాలే న సంతి ||

చ|| దురితమిదమేవ జంతూనాం సర్వత్ర | విరసకృత్యైరేవ విశదీకృతం |
పరమాత్మానం భవ్యవేంకటనామ- | గిరివరం భజయితుం కేవా న సంతి || ||


mAdRuSAnAM (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mAdRuSAnAM BavAmayadEhinAM | yIdRuSaM j~jAnamiti yE&pi na vadaMti ||

ca|| vAcAmagOcaraM vAMCA sarvatra | nIcakRutyErEva nibaDIkRutA |
kEcidapi vA viShNukIrtanaM prItyA | sUcayaMtO vA SrOtuM na saMti ||

ca|| kuTiladurbOdhanaM kuhakaM sarvatra | viTaviDaMbanamEva vEdmyadhItaM |
paTuvimalamArgasaMBAvanaM parasuKaM | GaTayituM kaShTakalikAlE na saMti ||

ca|| duritamidamEva jaMtUnAM sarvatra | virasakRutyairEva viSadIkRutaM |
paramAtmAnaM BavyavEMkaTanAma- | girivaraM BajayituM kEvA na saMti || ||


బయటి లింకులు[మార్చు]





అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |