మనసు బండారము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మనసు బండారము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మనసు బండారము మగువమేను | పొదిగొన్న వలపులబొసగెగాన ||

చ|| మరుని యాయుధశాల మరునికొప్పు | తొరలించి విరులెల్లాదురిమెగాన |
యిరవై కీరములాయ మీపెగళము | సరసపుమాటలెల్లా జరపె గాన ||

చ|| కాముని సాము గరిడి కాంత వురము | ఆమని చను సంగడా లమరెగాన |
ప్రేమపుగేళాకూళి గంభీరనాభి | తేమ చెమటల చేత దిగుపారెగాన ||

చ|| కాంతుని వేట పొలము కన్నె పిఱుదు | బంతి మొలనూళ్ళ పోగు వారెగాన |
అంతటివానితల్లి యీయలమేల్మంగ | యింతలో శ్రీవేంకటేశు నెనసెగాన ||


manasu baMDAramu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| manasu baMDAramu maguvamEnu | podigonna valapulabosagegAna ||

ca|| maruni yAyudhaSAla marunikoppu | toraliMci virulellAdurimegAna |
yiravai kIramulAya mIpegaLamu | sarasapumATalellA jarape gAna ||

ca|| kAmuni sAmu gariDi kAMta vuramu | Amani canu saMgaDA lamaregAna |
prEmapugELAkULi gaMBIranABi | tEma cemaTala cEta digupAregAna ||

ca|| kAMtuni vETa polamu kanne pirxudu | baMti molanULLa pOgu vAregAna |
aMtaTivAnitalli yIyalamElmaMga | yiMtalO SrIvEMkaTESu nenasegAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |