మరుని నగరిదండ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మరుని నగరిదండ (రాగం: ) (తాళం : )

మరుని నగరిదండ మాయిల్లెరగవా
విరుల తావులు వెల్ల విరిసేటి చోటు

మఱగు మూక చింతల మాయిల్లెరగవా
గురుతైన బంగారు కొడల సంది
మఱపుఁ దెలివి యిక్క మాయిల్లెరగవా
వెరవక మదనుడు వేటాడేచోటు

మదనుని వేదసంత మాయిల్లెరగవా
చెదరియు జెదరని చిమ్మఁ జీకటి
మదిలోన నీవుండేటి మాయిల్లెరగవా
కొదలేక మమతలు కొలువుండేచోటు

మరులుమ్మెత్తల తోట మాయిల్లెరగవా
తిరువేంకటగిరి దేవుడ నీవు
మరుముద్రల వాకిలి మాయిల్లెరగవా
నిరతము నీసిరులు నించేటి చోటు


maruni nagaridaMDa (Raagam: ) (Taalam: )

maruni nagaridaMDa mAyilleragavA
virula tAvulu vella virisETi chOTu

ma~ragu mUka chiMtala mAyilleragavA
gurutaina baMgAru koDala saMdi
ma~rapu@M delivi yikka mAyilleragavA
veravaka madanuDu vETADEchOTu

madanuni vEdasaMta mAyilleragavA
chedariyu jedarani chimma@M jIkaTi
madilOna nIvuMDETi mAyilleragavA
kodalEka mamatalu koluvuMDEchOTu

marulummettala tOTa mAyilleragavA
tiruvEMkaTagiri dEVuDa nIvu
marumudrala vAkili mAyilleragavA
niratamu nIsirulu niMchETi chOTu


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2011/05/annamayya-samkirtanalukrishna.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |