మిక్కిలి మేలుది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మిక్కిలి మేలుది (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మిక్కిలి మేలుది అలమేలుమంగ | అక్కరతో నిన్నుజూచీ నలమేలుమంగ ||

చ|| కొచ్చి కొచ్చి యాలాపించి కూరిమితో బాడగాను | మెచ్చీ నిన్నునిదె యలమేలుమంగ |
నెచ్చెలులతోడ నెల్లా నీగుణాలు సారె సారె | అచ్చలాన నాడుకొనీ నలమేలుమంగ ||

చ|| వాడల వాడల నీవు వయ్యాళి దోలగాను | మేడలెక్కి చూచీ నలమేలుమంగ |
వీడెము చేతబట్టుక వెస నీవు పిలువగా | ఆడనుండి వచ్చె నీకడ కలమేలుమంగ ||

చ|| ఈలీల శ్రీవేంకటేశ ఇంత చనవియ్యగాను | మేలములాడీ నలమేలుమంగ |
యేలిన నీ రతులను ఇదె తన నేరుపెల్లా | ఆలోచనలు సేసీ నలమేలుమంగా ||


mikkili mEludi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mikkili mEludi alamElumaMga | akkaratO ninnujUcI nalamElumaMga ||

ca|| kocci kocci yAlApiMci kUrimitO bADagAnu | meccI ninnunide yalamElumaMga |
neccelulatODa nellA nIguNAlu sAre sAre | accalAna nADukonI nalamElumaMga ||

ca|| vADala vADala nIvu vayyALi dOlagAnu | mEDalekki cUcI nalamElumaMga |
vIDemu cEtabaTTuka vesa nIvu piluvagA | ADanuMDi vacce nIkaDa kalamElumaMga ||

ca|| IlIla SrIvEMkaTESa iMta canaviyyagAnu | mElamulADI nalamElumaMga |
yElina nI ratulanu ide tana nErupellA | AlOcanalu sEsI nalamElumaMgA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/03/annamayya-samkirtanalu-alamelumanga.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |