మందరధర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మందరధర మధుసూదన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మందరధర మధుసూదన | నందగోపనందనా ||

చ|| నరసింహ గోవింద నవనీతానంద | హరిముకుంద నయనారవింద |
కరివరద గరుడగమనరూప- | గురుచాపా యదుకులదీపా ||

చ|| భవదూర భయహర పరిపూర్ణామృత | భువనపాలన సురపాలన |
భువనభూషణ పరమపురుష పురాతన | నవభోగా కరుణాయోగా ||

చ|| పంకజాసననుత భవ్యనిర్మలపాద- | పంకజ పరమ పరాత్పర|
వేంకటశైలనివేశ శు- | భంకరా క్షేమంకరా ||


maMdaradhara (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| maMdaradhara madhusUdana | naMdagOpanaMdanA ||

ca|| narasiMha gOviMda navanItAnaMda | harimukuMda nayanAraviMda |
karivarada garuDagamanarUpa- | gurucApA yadukuladIpA ||

ca|| BavadUra Bayahara paripUrNAmRuta | BuvanapAlana surapAlana |
BuvanaBUShaNa paramapuruSha purAtana | navaBOgA karuNAyOgA ||

ca|| paMkajAsananuta BavyanirmalapAda- | paMkaja parama parAtpara|
vEMkaTaSailanivESa Su- | BaMkarA kShEmaMkarA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=మందరధర&oldid=11018" నుండి వెలికితీశారు