అన్నియును హరినేనేయటమటాలే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నియును హరినేనేయటమటాలే (రాగం: ) (తాళం : )


అన్నియును హరినేనేయటమటాలే యివి
పన్నిన సుజ్ఞానికి బయలై తోచును // పల్లవి //

తిరుపై యవ్వలవ్వల దిరుగుచుండేటివేళ
దిరిగినట్ల నుండు దిక్కులెల్లాను
సిరులసంసారభ్రమ జిక్కినజీవునికిని
సరిగ నైహికము పరమై తోచు // అన్నియును //

సొగిసి యద్దమునీడ చూచినవేళ దనకు
మగుడ వేఱొకరూపు మతి దోచును
తగిలి యిట్లానేపో తనుదా నెఱగకున్న
నిగిడినపుట్టువులు నిజమై తోచు // అన్నియును //

కదిసినసకలాంధకార మంతటా గప్పి
వుదయమైతే నన్నీ నొదిగినట్టు
హృదయపుశ్రీవేంకటేశుడు వెల్లవిరైతే
మదిలో నజ్ఞానము మాయమై తోచు // అన్నియును //


adinE ne~raganA (Raagam: ) (Taalam: )

anniyunu harinEnEyaTamaTAlE yivi pannina suj~jAniki bayalai tOcunu

tirupai yavvalavvala dirugucuMDETivELa diriginaTla nuMDu dikkulellAnu sirulasaMsAraBrama jikkinajIvunikini sariga naihikamu paramai tOcu

sogisi yaddamunIDa cUcinavELa danaku maguDa vErxokarUpu mati dOcunu tagili yiTlAnEpO tanudA nerxagakunna nigiDinapuTTuvulu nijamai tOcu

kadisinasakalAMdhakAra maMtaTA gappi vudayamaitE nannI nodiginaTTu hRudayapuSrIvEMkaTESuDu vellaviraitE madilO naj~jAnamu mAyamai tOcu

</poem>


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |