అటువంటి వైభవము లమర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అటువంటి వైభవము (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అటువంటి వైభవము లమర జేసిన దైవ
మిటువంటి యోగంబు లిన్నియును జేసి // పల్లవి //

జలజాక్షి లావణ్య జలధినుప్పొంగిన
నలివేణి ముఖచంద్రు డభ్యుదయ మాయె
కలికి వలరాయడను కాలకూటంబుతో
దలకొన్న యధరామృతంబు జన్మించె // అటువంటి //

వనిత సౌభాగ్యంబు వనధిలోపల దోచె
గొనకొన్న గుఱుతైన కుచపర్వతములు
తనివోని కోరికల తగు తురంగములతో
ననువైన విరహ బడబానలము గలిగె // అటువంటి //

భామయవ్వన మనెడి పాలజలధిలోన
వామాక్షి యైన యవ్వన లక్ష్మి గలిగె
యీ మంచి తిరువేంకటేశ్వరుం డిందులో
బ్రేమమున సుఖియించి పెంపొందగలిగె // అటువంటి //


aTuvaMTi vaiBavamu (Raagam: ) (Taalam: )

aTuvaMTi vaiBavamu lamara jEsina daiva
miTuvaMTi yOgaMbu linniyunu jEsi

jalajAkShi lAvaNya jaladhinuppoMgina
nalivENi muKacaMdru DaByudaya mAye
kaliki valarAyaDanu kAlakUTaMbutO
dalakonna yadharAmRutaMbu janmiMce

vanita sauBAgyaMbu vanadhilOpala dOce
gonakonna gurxutaina kucaparvatamulu
tanivOni kOrikala tagu turaMgamulatO
nanuvaina viraha baDabAnalamu galige

BAmayavvana maneDi pAlajaladhilOna
vAmAkShi yaina yavvana lakShmi galige
yI maMci tiruvEMkaTESvaruM DiMdulO
brEmamuna suKiyiMci peMpoMdagalige


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |