అందరుమాలినయట్టిఅధములాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అందరుమాలినయట్టిఅధములాల (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అందరుమాలినయట్టిఅధములాల
పొంత సంతకూటమి పొరిచూపు గాదా

కనక మిత్తడితోడ కలయ సరిచూచితే
అనువవునా అది దోష మవుగాక
ఘనుడైనహరితో గడుహీనదేవతల
ననిచి సరివెట్టితే నయ మవునా భువిని // అందరుమాలిన //

పట్టభద్రుడు గూర్చుండేబలుసింహాసనముపై
వెట్టిబంటు బెట్టేవారు వెఱ్ఱిలేకారా
గట్టిగా శ్రీహరితోడ కలగంపదేవతల
బెట్టి కొలుచుట విందువెట్టి పగగాదా // అందరుమాలిన //

కొంచక సింహముండేటిగుహ నుండవచ్చునా
పొంచి నక్కలకెల్ల బొక్కలెకాక
అంచెల శ్రీవేంకటేశు డాత్మలోనే వుండగాను
కొంచపుదైవాల పలువంచలనేకాక // అందరుమాలిన //


aMdarumAlinayaTTiadhamulAla(Raagam: ) (Taalam: )

aMdarumAlinayaTTiadhamulAla
poMta saMtakUTami poricUpu gAdA

kanaka mittaDitODa kalaya saricUcitE
anuvavunA adi dOSha mavugAka
GanuDainaharitO gaDuhInadEvatala
nanici sariveTTitE naya mavunA Buvini

paTTaBadruDu gUrcuMDEbalusiMhAsanamupai
veTTibaMTu beTTEvAru verxrxilEkArA
gaTTigA SrIharitODa kalagaMpadEvatala
beTTi kolucuTa viMduveTTi pagagAdA

koMcaka siMhamuMDETiguha nuMDavaccunA
poMci nakkalakella bokkalekAka
aMcela SrIvEMkaTESu DAtmalOnE vuMDagAnu
koMcapudaivAla paluvaMcalanEkAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |