అరుదరుదీగతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అరుదరుదీగతి (రాగం: ) (తాళం : )

అరుదరుదీగతి అహోబలేశ్వర
పొరి(బొరి దాసుల పొగడుట యెట్టు

యెదుట( జించితివి హిరణ్యకశిపుని
అదె ప్రహ్లాదుడు బంటగుటెట్లు
కదిసిన రుద్రుని గర్వ మడచితివి
గుదిగొని దివిజులు కొలుచుట యెట్టు

ఘనసింహాకృతి గైకొనివుంటివి
యనయంగ కరి గాచినదెట్లు
పనివడి కంబము పగుల వెడలితివి
మనుజులు పూజించి మరుగుట యెట్టు

సరవితో వీరరసమున మించితివి
అరయంగ శృంగారి వౌటెట్టు
సిరివుర మెక్కెను శ్రీవేంకటాద్రిని
యిరవుగ నీతొడ యెక్కుట యెట్టు


arudarudIgati (Raagam: ) (Taalam: )

arudarudIgati ahObalESwara
pori(bori dAsula pogaDuTa yeTTu

yeduTa( jiMchitivi hiraNyakaSipuni
ade prahlAduDu baMTaguTeTlu
kadisina rudruni garva maDachitivi
gudigoni divijula koluchuTa yeTTu

ghanasiMhAkRti gaikonivuMTivi
yanayaMga kari gAchinadeTlu
panivaDi kaMbamu pagula veDalitivi
manujulu pUjiMchi maruguTa yeTTu

saravitO vIrarasamuna miMchitivi
arayaMga SRMgAri vauTeTTu
sirivura mekkenu SrIvEMkaTAdrini
yiravuga nItoDa yekkuTa yeTTu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |