అతనికెట్ల సతమైతినో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతనికెట్ల సతమైతినో (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అతనికెట్ల సతమైతినో కడు
హితవో పొందులహితవో యెఱగ // పల్లవి //

హృదయము తలపున నిరవయినగదా
పదిలమౌను లోపలిమాట
వెదకినచిత్తము వెర వెఱుగదు నే
నెదిరి నెఱగ నే నేమియు నెఱగ // అతనికెట్ల //

కాలూద మనసుగలిగినకదా నా
తాలిమి మతిలో దగులౌట
మేలిమిపతితో మెలగుటేదో నే
నేలో నే నిపుడెక్కడో యెఱగ // అతనికెట్ల //

నేడని రేపని నే నెఱిగికదా
పోడిమి మతిలో పొలుపౌట
వాడే వేంకటేశ్వరుడు రాగలిగె
ఆడుజన్మ మేనౌటిది యెఱగ // అతనికెట్ల //


atanikeTla satamaitinO (Raagam: ) (Taalam: )

atanikeTla satamaitinO kaDu
hitavO poMdulahitavO yerxaga

hRudayamu talapuna niravayinagadA
padilamaunu lOpalimATa
vedakinacittamu vera verxugadu nE
nediri nerxaga nE nEmiyu nerxaga

kAlUda manasugaliginakadA nA
tAlimi matilO dagulauTa
mElimipatitO melaguTEdO nE
nElO nE nipuDekkaDO yerxaga

nEDani rEpani nE nerxigikadA
pODimi matilO polupauTa
vADE vEMkaTESvaruDu rAgalige
ADujanma mEnauTidi yerxaga


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |