అప్పటికప్పుడే కాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అప్పటికప్పుడే కాక (రాగం: ) (తాళం : )

అప్పటికప్పుడే కాక అంత యేటికి
యెప్పుడూ మనకు బోదు ఇందవయ్య విడెము // పల్లవి //

తక్కి మాటున నున్నంత తడవు నిను దూరితి
నిక్కిచూడ బోతేను నీవే నేను
కక్కసించనిక నిన్ను కడు నాసవెట్టకిక
యిక్కువలు గరగేను ఇందవయ్య విడెము // అప్పటికప్పుడే //

గుట్టుతో నూరకుండగా గుణము వెరపులాయ
నెట్టుకొని మాటాడితే నీవే నేను
పెట్టను రట్ల నిన్ను పెనగకుమిక నీవు
ఇట్టే నీమాటలు వింటి నిందవయ్య విడెము // అప్పటికప్పుడే //

అరయ దూరకున్నందు కటునిటు బిగిసితి
నేరిచి పొందు సేసితే నీవే నేను
కోరి శ్రీ వేంకటేశుడ కూడితి మిద్దరమును
యీరీతి బాయకుందము ఇందవయ్య విడెము // అప్పటికప్పుడే //


appaTikappuDE kAka (Raagam: ) (Taalam: )

appaTikappuDE kAka aMta yETiki
yeppuDU manaku bOdu iMdavayya viDemu

takki mATuna nunnaMta taDavu ninu dUriti
nikkicUDa bOtEnu nIvE nEnu
kakkasiMcanika ninnu kaDu nAsaveTTakika
yikkuvalu garagEnu iMdavayya viDemu

guTTutO nUrakuMDagA guNamu verapulAya
neTTukoni mATADitE nIvE nEnu
peTTanu raTla ninnu penagakumika nIvu
iTTE nImATalu viMTi niMdavayya viDemu

araya dUrakunnaMdu kaTuniTu bigisiti
nErici poMdu sEsitE nIvE nEnu
kOri SrI vEMkaTESuDa kUDiti middaramunu
yIrIti bAyakuMdamu iMdavayya viDemu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |