అతను సంపద కంటెన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతను సంపద కంటెన (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అతను సంపద కంటెన సదా చెలిరూపు
మతి చింత చేత వేమరు నలగె గాక // పల్లవి //

తగు జందురుని నణచ దగదా చెలిమోము
వగలచే నొకయింత వాడెగాక
పగటు గోవెల మించి పాఱదా సతి పలుకు
జగడమున బతి బాసి సన్నగిలె గాక // అతను సంపద //

కదలు గందపు గాలి గావదా చెలియూర్పు
కదిమేటి మదనాగ్ని గ్రాగె గాక
కొదకు తుమ్మెద గమికి గొఱతా చెలి తురుము
చెదరి మరు బాణముల చేజాఱె గాక // అతను సంపద //

లీల బన్నీటికిని లేతా చెలి చెమట
లోలి బూబానుపున నుడికె గాక
యేల చిగురున కంటె నెరవా చెలి మోవి
గేళి వేంకట విభుడు గీలించెగాక // అతను సంపద //


atanu saMpada kaMTena (Raagam: ) (Taalam: )

atanu saMpada kaMTena sadA celirUpu
mati ciMta cEta vEmaru nalage gAka

tagu jaMduruni naNaca dagadA celimOmu
vagalacE nokayiMta vADegAka
pagaTu gOvela miMci pArxadA sati paluku
jagaDamuna bati bAsi sannagile gAka

kadalu gaMdapu gAli gAvadA celiyUrpu
kadimETi madanAgni grAge gAka
kodaku tummeda gamiki gorxatA celi turumu
cedari maru bANamula cEjArxe gAka

lIla bannITikini lEtA celi cemaTa
lOli bUbAnupuna nuDike gAka
yEla ciguruna kaMTe neravA celi mOvi
gELi vEMkaTa viBuDu gIliMcegAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |