అన్నిటా జాణ వౌదువు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటా జాణ (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నిటా జాణ వౌదువు ఓభళేశ్వర
యెన్ని చూచుకొంటేను ఇట్టుండు మోహము // పల్లవి //

మరు గొండలపైన నుండి మగువ బాయగ లేక
కోరివచ్చితి విందిర గుడిలోనికి
ఆరితేరిన దేవుడ వగ్గళ్ళురుకుదురా
యేరీతి వారికైనా నిట్టుండు మోహము // అన్నిటా //

నడుమను భవనాశినిది వారుచుండగాను
కడు దాటి వచ్చితివి కాంతయింటికి
వడి బారగానేరీది వత్తురా సాహసమున
యెడయ కెవ్వరికైనా నిట్టుండు మోహము // అన్నిటా //


anniTA jANa (Raagam: ) (Taalam: )

anniTA jANa vauduvu OBaLESvara
yenni cUcukoMTEnu iTTuMDu mOhamu

maru goMDalapaina nuMDi maguva bAyaga lEka
kOrivacciti viMdira guDilOniki
AritErina dEvuDa vaggaLLurukudurA
yErIti vArikainA niTTuMDu mOhamu

naDumanu BavanASinidi vArucuMDagAnu
kaDu dATi vaccitivi kAMtayiMTiki
vaDi bAragAnErIdi vatturA sAhasamuna
yeDaya kevvarikainA niTTuMDu mOhamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |