అదినే నెఱగనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదినే నెఱగనా (రాగం: ) (తాళం : )

అదినే నెఱగనా అంతలో భ్రమతు(గాక
మదనజనక నాకు మంచిబుధ్ధి యియ్యవే // పల్లవి //

యెంత లోకానుభవము అంతయు వ్రిథా నష్టి
కొంతైన బ్రహ్మచింత కోటిలాభము
వింతైన జనులతోడి వినోదము నిష్ఫలము
చెంత సజ్జన సంగతి చేరిన యాదాయము // అదినే నెఱగనా //

నానాదేశ వార్తలు జింతామూలము
పూనిన పురాణ గోష్ఠి పుణ్యమూలము
ఆనినకృషివాణిజ్యాలన్నియు( దీరని వెట్టి
మానని యాచార మాత్మకు( బడ్దపాటు // అదినే నెఱగనా //

పలు చుట్టరికములు బట్టబయలు తగుళ్ళు
చెలగు నాచార్య సేవ జీవన్ముక్తి
బలిమి శ్రీవేంకటేశ పరగ రెండు విధాలు
నిలుకడయినవాడవు నీవే యిన్నిటికి // అదినే నెఱగనా //


adinE ne~raganA (Raagam: ) (Taalam: )

adinE ne~raganA aMtalO bhramatu(gAka
madanajanaka nAku maMchibudhdhi yiyyavE

yeMta lOkAnubhavamu aMtayu vrithA nashTi
koMtaina brahmachiMta kOTilAbhamu
viMtaina janulatODi vinOdamu nishphalamu
cheMta sajjana saMgati chErina yAdAyamu

nAnAdESa vArtalu jiMtAmUlamu
pUnina purANa gOshThi puNyamUlamu
AninakRshivANijyAlanniyu( dIrani veTTi
mAnani yAchAra mAtmaku( baDdapATu

palu chuTTarikamulu baTTabayalu taguLLu
chelagu nAchArya sEva jIvanmukti
balimi SrIvEMkaTESa paraga reMDu vidhAlu
nilukaDayinavADavu nIvE yinniTiki


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |