అంగన యెట్టుండినా నమరుగాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంగన యెట్టుండినా (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అంగన యెట్టుండినా నమరుగాక
సంగతే నీకు నాపె సాటికి బెనగను

తనకు బోదైనచోట తగిలి మాటాడకున్న
మనుజుడావాడు పెద్ద మాకు గాక
చనవున బెనగగా సమ్మతించకుండితేను
ఘనత యేది చులకదనమే గాక // అంగన //

చెల్లుబడి గలచోట సిగ్గులు విడువకున్న
బల్లిదుడా వాడూ కడు పందగాక
వెల్లివిరి నవ్వగాను వీడు దోళ్ళాడకున్న
చల్లేటి వలపులేవి సటలింతే కాక // అంగన //

తారుకాణలైన చీట తమకించి కూడకున్న
చేరగ జాణడా గోడచేరుపు గాక
యీ రీతి శ్రీ వేంకటేశ యిట్టె రఘునాథుడవై
కూరిమి గూడితివిది కొత్తలింతే కాక //అంగన//aMgana yeTTuMDinA (Raagam: ) (Taalam: )

aMgana yeTTuMDinA namarugAka
saMgatE nIku nApe sATiki benaganu // pallavi //

tanaku bOdainacOTa tagili mATADakunna
manujuDAvADu pedda mAku gAka
canavuna benagagA sammatiMcakuMDitEnu
Ganata yEdi culakadanamE gAka // aMgana yeTTuMDinA //

cellubaDi galacOTa siggulu viDuvakunna
balliduDA vADU kaDu paMdagAka
velliviri navvagAnu vIDu dOLLADakunna
callETi valapulEvi saTaliMtE kAka // aMgana yeTTuMDinA //

tArukANalaina cITa tamakiMci kUDakunna
cEraga jANaDA gODacErupu gAka
yI rIti SrI vEMkaTESa yiTTe raGunAthuDavai
kUrimi gUDitividi kottaliMtE kAka // aMgana yeTTuMDinA //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |