అన్నిటి కెక్కుడుయీవి హరియిచ్చేది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటి కెక్కుడుయీవ (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నిటి కెక్కుడుయీవి హరియిచ్చేది
మన్నించునాతనికంటే మఱి లేరు దొరలు // పల్లవి //

తగుబ్రహ్మలోకముదాకా నెక్కిచూచిన
మగుడ బుట్టేలోకాలే మనుజులకు
తెగియిచ్చే యింద్రాదిదేవతలవరములు
యెగుఅదిగువలను యీసందివే // అన్నిటి //

మాయలోన బుట్టేది మాయలోన బెరిగేది
కాయదారులుకు నెల్లా గలిగినదే
నేయరానిపుణ్యమెల్లా జేసి గండించుకొనేది
చాయల బహురూప సంసారమే // అన్నిటి //

చెడనివై కుంఠ మిచ్చు జేటులేనిపరమిచ్చు
వెడమాయ బెడబాపు విష్ణు డీతడే
యెడయక శ్రీ వేంకటేశుడై వున్నాడు వీడె
జడియ కితడే కాచు శరణంటే జాలును // అన్నిటి //


Anniti kekkuduyeevi (Raagam: saaLaMganaaTa) (Taalam: )

Anniti kekkuduyeevi hariyichchedi
Mannimchunaatanikamte mari leru doralu

Tagubrahmalokamudaakaa nekkichoochina
Maguda buttelokaale manujulaku
Tegiyichche yindraadidevatalavaramulu
Yeguadiguvalanu yeesamdive

Maayalona buttedi maayalona berigedi
Kaayadaaruluku nellaa galiginade
Neyaraanipunyamellaa jesi gandinchukonedi
Chaayala bahuroopa samsaarame

Chedanivai kuntha michchu jetuleniparamichchu
Vedamaaya bedabaapu vishnu deetade
Yedayaka Sree venkatesudai vunnaadu veede
Jadiya kitade kaachu saranamte jaalunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |