అందులోనె వున్నావాడు ఆది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అందులోనె వున్నావాడు (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అందులోనె వున్నావాడు ఆది మూరితి
అందరాని పదవియైన నందిచ్చు నతడు

ఘనులిండ్ల వాకిళ్ళు కావ బొయ్యే జీవుడా
కని ణీ యాత్మ వాకిలి కావరాదా
యెనసి పరుల రాజ్య మేలబొయ్యే జీవుడా
అనిశము నీ మనో రాజ్యము నేలరాదా // అందులోనె //

చెలుల రూపము లెల్ల చింతించే జీవుడా
చెలగి నీ రూప మేదో చింతించ రాదా
కెలన సుఖములు భోగించేటి జీవుడా
పొలసి సుజ్ఞానము భోగించరాదా // అందులోనె //

చేవ సంసారాన బలిసిన యట్టి జీవుడా
భావపు టానందాన బలియ రాదా
కోవరపు సంపదల కోరేటి జీవుడా
శ్రీ వేంకటేశుని సేవగోర రాదా // అందులోనె //


aMdulOne vunnAvADu (Raagam: ) (Taalam: )

aMdulOne vunnAvADu Adi mUriti
aMdarAni padaviyaina naMdiccu nataDu

GanuliMDla vAkiLLu kAva boyyE jIvuDA
kani NI yAtma vAkili kAvarAdA
yenasi parula rAjya mElaboyyE jIvuDA
aniSamu nI manO rAjyamu nElarAdA

celula rUpamu lella ciMtiMcE jIvuDA
celagi nI rUpa mEdO ciMtiMca rAdA
kelana suKamulu BOgiMcETi jIvuDA
polasi suj~jAnamu BOgiMcarAdA

cEva saMsArAna balisina yaTTi jIvuDA
BAvapu TAnaMdAna baliya rAdA
kOvarapu saMpadala kOrETi jIvuDA
SrI vEMkaTESuni sEvagOra rAdA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |