అందరివలెనే వున్నాడాతడా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అందరివలెనే వున్నాడాతడా (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అందరివలెనే వున్నాడాతడా వీడు
యిందుముఖుల గూడినా డీతడా నాడు

యిందరూ నేటేట జేసేయింద్రయాగపు ముద్దలు
అందుకొని యారగించినాతడా వీడు
చెంది మునులసతులసత దెప్పించుక మంచి
విందులారగించినాడు వీడానాడు // అందరివలెనే //

తొలుత బ్రహ్మదాచిన దూడలకు బాలులకు
అలరి మారుగడించినాతడా వీడు
నిలుచుండేడుదినాలు నెమ్మది వేలగొండెత్తి
యిల నావుల గాచినా డీతడా నాడు // అందరివలెనే //

బాలుడై పూతనాదుల బలురక్కసుల జంపి
అలరియాటలాడిన యాతడా వీడు
యీలీల శ్రీవేంకటాద్రి యెక్కినాడు తొలుతే
యేలెను బ్రహ్మాదుల నీతడానాడు // అందరివలెనే //


aMdarivalenE vunnADAtaDA (Raagam: ) (Taalam: )

aMdarivalenE vunnADAtaDA vIDu
yiMdumuKula gUDinA DItaDA nADu

yiMdarU nETETa jEsEyiMdrayAgapu muddalu
aMdukoni yAragiMcinAtaDA vIDu
ceMdi munulasatulasata deppiMcuka maMci
viMdulAragiMcinADu vIDAnADu

toluta brahmadAcina dUDalaku bAlulaku
alari mArugaDiMcinAtaDA vIDu
nilucuMDEDudinAlu nemmadi vElagoMDetti
yila nAvula gAcinA DItaDA nADu

bAluDai pUtanAdula balurakkasula jaMpi
alariyATalADina yAtaDA vIDu
yIlIla SrIvEMkaTAdri yekkinADu tolutE
yElenu brahmAdula nItaDAnADu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |