అదిగాక నిజమతంబది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదిగాక నిజమతంబది (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అదిగాక నిజమతంబది గాక యాజకం
బదిగాక హృదయసుఖ మదిగాక పరము // పల్లవి //

అమలమగు విజ్ఞానమను మహాధ్వరమునకు
నమరినది సంకల్పమను మహాపశువు
ప్రమదమను యూపగంబమున వికసింపించి
విమలేంద్రియాహుతులు వేల్పంగవలదా // అదిగాక //

అరయ నిర్మమకార మాచార్యుడై చెలగ
వరుసతో ధర్మదేవత బ్రహ్మ గాగ
దొరకొన్న శమదమాదులు దానధర్మ
భాస్వరగుణాదులు విప్రసమితి గావలదా // అదిగాక //

తిరువేంకటాచలాధిపు నిజధ్యానంబు
నరులకును సోమపానంబు గావలదా
పరగ నాతనికృపా పరిపూర్ణజలధిలో
నర్హులై యపబృథం బాడంగవలదా // అదిగాక //


adigAka nijamataMbadi (Raagam: ) (Taalam: )

adigAka nijamataMbadi gAka yAjakaM
badigAka hRudayasuKa madigAka paramu

amalamagu vij~jAnamanu mahAdhvaramunaku
namarinadi saMkalpamanu mahApaSuvu
pramadamanu yUpagaMbamuna vikasiMpiMci
vimalEMdriyAhutulu vElpaMgavaladA

araya nirmamakAra mAcAryuDai celaga
varusatO dharmadEvata brahma gAga
dorakonna SamadamAdulu dAnadharma
BAsvaraguNAdulu viprasamiti gAvaladA

tiruvEMkaTAcalAdhipu nijadhyAnaMbu
narulakunu sOmapAnaMbu gAvaladA
paraga nAtanikRupA paripUrNajaladhilO
narhulai yapabRuthaM bADaMgavaladA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |