అప్పణిచ్చేనిదె నీకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అప్పణిచ్చేనిదె నీకు(రాగం: ) (తాళం : )

అప్పణిచ్చేనిదె నీకు ననుమానించకు మిక
చిప్పిల మోహించిన నీ చేతిలోని దానను // పల్లవి //

యెంత నవ్వినా మేలే యెరిగిన విభుడవు
చెంత నుండి మరియేమి సేసినా మేలే
యింతమాత్రమునకే యెగ్గులెంచ తప్పులెంచ
సంతోసాన నీకులోనై సమ్మతించే దానను // అప్పణిచ్చేనిదె //

అలయించినా మేలే ఆయము లెరుగుదువు
కొలువు యిట్టే సేయించు కొన్నామేలే
మలసిన మాత్రానకే మచ్చరించ నెచ్చరించ
చెలగుదు నీపాదాల సేవచేసేదానను // అప్పణిచ్చేనిదె //

చేరి కూడితివి మేలే శ్రీవేంకటేశుడవు
యీరీతి నలమేల్మంగ నేమన్నా మేలే
సారె యీమాత్రానకే జంకించ బొంకించ
మేరతో నుండుదు నిన్ను మెచ్చేటిదానను // అప్పణిచ్చేనిదె //


appaNiccEnide nIku (Raagam: ) (Taalam: )

appaNiccEnide nIku nanumAniMcaku mika
cippila mOhiMcina nI cEtilOni dAnanu

yeMta navvinA mElE yerigina viBuDavu
ceMta nuMDi mariyEmi sEsinA mElE
yiMtamAtramunakE yegguleMca tappuleMca
saMtOsAna nIkulOnai sammatiMcE dAnanu

alayiMcinA mElE Ayamu leruguduvu
koluvu yiTTE sEyiMcu konnAmElE
malasina mAtrAnakE maccariMca neccariMca
celagudu nIpAdAla sEvacEsEdAnanu

cEri kUDitivi mElE SrIvEMkaTESuDavu
yIrIti nalamElmaMga nEmannA mElE
sAre yImAtrAnakE jaMkiMca boMkiMca
mEratO nuMDudu ninnu meccETidAnanu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |