అయ్యో నానేరమికే అట్టే యేమని వగతు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అయ్యో నానేరమికే (రాగం:ఆహిరి ) (తాళం : )

అయ్యో నానేరమికే అట్టే యేమని వగతు
ముయ్యంచుచంచలాన మోసపోతిగాక // పల్లవి //

కాననా నావంటివారే కారా యీజంతువులు
నానా యోనుల బుట్టి నడచేవారు
మానక నాగర్వమున మదాంధమున ముందు
గానక భయపడినకర్మి నింతేకాక // అయ్యో నానేరమికే //

చదువనా నేదొల్లి జన్మజన్మాంతరముల
ఇది పుణ్య మిది పాప మింతంతని
వదలక నాభోగవాంఛలే పెంచి పెంచి
తుదకెక్క వెదకనిదుషుడనేను // అయ్యో నానేరమికే //

వినవా నే బురాణాల వెనకటివారినెల్ల
మనెడిభాగవతులమహిమలెల్లా
యెనయుచు శ్రీవేంకటేశుకృపచేత నేడు
ఘనుడ నయితిగాక కష్టుడగానా // అయ్యో నానేరమికే //


Ayyo naaneramike (Raagam:Aahiri ) (Taalam: )

Ayyo naaneramike atte yemani vagatu
Muyyamchuchamchalaana mosapotigaaka

Kaananaa naavamtivaare kaaraa yeejamtuvulu
Naanaa yonula butti nadachevaaru
Maanaka naagarvamuna madaamdhamuna mumdu
Gaanaka bhayapadinakarmi nimtekaaka

Chaduvanaa nedolli janmajanmaamtaramula
Idi punya midi paapa mimtamtani
Vadalaka naabhogavaamchale pemchi pemchi
Tudakekka vedakanidushudanenu

Vinavaa ne buraanaala venakativaarinella
Manedibhaagavatulamahimalellaa
Yenayuchu sreevenkatesukrpacheta nedu
Ghanuda nayitigaaka kashtudagaanaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |