అడుగవయ్యా వరములాపె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అడుగవయ్యా వరములాపె (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అడుగవయ్యా వరములాపె నేమైనా నీవు
బడిబడి నిదివో ప్రత్యక్షమాయ నీకు

చెలయపేరే నీకు సేసే జపమంతములు
కలసేటి సన్నలే యంగన్యాసాలు
ములువాడి కొనగోరి మోపులే నానాముద్రలు
ఫలియించెదపమాపె ప్రత్యక్షమాయ నీకు // అడుగవయ్యా //

ఆపెపైజల్లేవలపదే తర్పణజలము
దీపించు నవ్వు పాయస దివ్యహోమము
దాపగు నీయథరామృతమే మంచిభోజనము
నీపాలబ్రత్యక్షమాయ నెలతె యిదె నీకు // అడుగవయ్యా //

పొందులకాగిటి రతి పురశ్చరణ ఫలము
అందియాపె చక్కని రూపది యంత్రము
యిందునె శ్రీవేంకటేశ యిటు నన్నుగూడితివి
అందమై ప్రత్యక్షమాయ నప్పటిదానె నీకు // అడుగవయ్యా //


aDugavayyA varamulApe (Raagam: ) (Taalam: )

aDugavayyA varamulApe nEmainA nIvu
baDibaDi nidivO pratyakShamAya nIku

celayapErE nIku sEsE japamaMtamulu
kalasETi sannalE yaMganyAsAlu
muluvADi konagOri mOpulE nAnAmudralu
PaliyiMcedapamApe pratyakShamAya nIku

ApepaijallEvalapadE tarpaNajalamu
dIpiMcu navvu pAyasa divyahOmamu
dApagu nIyatharAmRutamE maMciBOjanamu
nIpAlabratyakShamAya nelate yide nIku

poMdulakAgiTi rati puraScaraNa Palamu
aMdiyApe cakkani rUpadi yaMtramu
yiMdune SrIvEMkaTESa yiTu nannugUDitivi
aMdamai pratyakShamAya nappaTidAne nIku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |