అట్టివేళ గలగనీ దదివో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అట్టివేళ గలగనీ (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అట్టివేళ గలగనీ దదివో వివేకము
ముట్టువడితే శాంతము మరి యేలా // పల్లవి //

జడధులు వొంగినట్టు సందడించు నింద్రియములు
వొడలిలో జీవునికి నొక్కొకవేళ
బడబాగ్ని రేగినట్లు పైకొనీ ముంగోపము
వుడికించు మననెల్ల నొక్కొకవేళా // అట్టివేళ //

అరయ గొండయెత్తినట్టు వేగౌ సంసారము
వూరక కలిమిలేము లొక్కొకవేళ
మేరలేనిచీకటియై మించును దుఃఖములెల్లా
వూరటలేనికర్మికి నొక్కొకవేళా // అట్టివేళ //

పెనుగాలి వీచినట్టు పెక్కుకోరికలు ముంచు
వొనర నజ్ఞానికి నొక్కొకవేళా
యెనయగ శ్రీవేంకటేశుదాసుడైనదాకా
వునికి బాయవన్నియు నొక్కొకవేళా // అట్టివేళ //


aTTivELa galaganI (Raagam: ) (Taalam: )

</poem> aTTivELa galaganI dadivO vivEkamu muTTuvaDitE SAMtamu mari yElA

jaDadhulu voMginaTTu saMdaDiMcu niMdriyamulu voDalilO jIvuniki nokkokavELa baDabAgni rEginaTlu paikonI muMgOpamu vuDikiMcu mananella nokkokavELA

araya goMDayettinaTTu vEgau saMsAramu vUraka kalimilEmu lokkokavELa mEralEnicIkaTiyai miMcunu duHKamulellA vUraTalEnikarmiki nokkokavELA

penugAli vIcinaTTu pekkukOrikalu muMcu 

vonara naj~jAniki nokkokavELA yenayaga SrIvEMkaTESudAsuDainadAkA vuniki bAyavanniyu nokkokavELA </poem>


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |