అంగన నిన్నడిగి రమ్మనె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంగన నిన్నడిగి (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అంగన నిన్నడిగి రమ్మనె నీమాట
సంగతిగ మరుమాట సరి నాన తీవయ్యా

చెలులచే నింతి నీకు చెప్పిపంపిన మాటలు
తలచుకొన్నాడవా దయతో నీవు
తొలుత గాను కంపిన దొడ్డ పూవుల బంతి
లలిమించిన పరిమళము గొంటివా // అంగన //

చాయల నాసతో నాపె సారె జూచిన చూపులు
ఆయములు గరచేనా అంటుకొనెనా
చేయెత్తి సిగ్గుతోడ చేరి మొక్కిన మొక్కులు
ఆయనా నీకు శలవు అందరిలోనా // అంగన //

బెరసి తెరమాటున బెట్టిన నీపై సేసలు
శిరసుపై నిండెనా చిందెనా నీపై
అరుదై శ్రీ వేంకటేశ అలమేలుమంగ యీకె
గరిమ నిన్ను గూడి గద్దెపై గూచున్నది // అంగన //aMgana ninnaDigi (Raagam: ) (Taalam: )

aMgana ninnaDigi rammane nImATa
saMgatiga marumATa sari nAna tIvayyA

celulacE niMti nIku ceppipaMpina mATalu
talacukonnADavA dayatO nIvu
toluta gAnu kaMpina doDDa pUvula baMti
lalimiMcina parimaLamu goMTivA // aMgana ninnaDigi //

cAyala nAsatO nApe sAre jUcina cUpulu
Ayamulu garacEnA aMTukonenA
cEyetti siggutODa cEri mokkina mokkulu
AyanA nIku Salavu aMdarilOnA // aMgana ninnaDigi //

berasi teramATuna beTTina nIpai sEsalu
Sirasupai niMDenA ciMdenA nIpai
arudai SrI vEMkaTESa alamElumaMga yIke
garima ninnu gUDi gaddepai gUcunnadi // aMgana ninnaDigi //బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |