అది బ్రహ్మాణ్డంబిది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అది బ్రహ్మాణ్డంబిది (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అది బ్రహ్మాణ్డంబిది పిణ్డాణ్డంబు
దుటు జీవులము వున్నారమిదివో // పల్లవి //

ఉదయాస్త మయము లొనరిన వలెనే
నిదురలు మేల్కను నిమయములు
కదిసి తిరిసంధ్యా కాలంబులవలె
గుదిగొను దేహికి గుణత్రయములు // అది బ్రహ్మాణ్డంబిది //

పుడమి సస్యములు పొదలిన వలెనే
వొడలి రోగములన్నవివే
ఉడుగని వెలుపటి వుద్యోగమువలె
కొడిసాగెడి మితి కోరికలు // అది బ్రహ్మాణ్డంబిది //

వెలుపలగల శ్రీ వేంకట విభుడే
కలడాతుమలో ఘనుడితడే
చలమున నీతని శరణాగతియే
ఫలమును భాగ్యము బహు సంపదలు // అది బ్రహ్మాణ్డంబిది //


adi brahmANDaMbidi (Raagam: ) (Taalam: )

adi brahmANDaMbidi piNDANDaMbu
duTu jIvulamu vunnAramidivO

udayAsta mayamu lonarina valenE
niduralu mElkanu nimayamulu
kadisi tirisaMdhyA kAlaMbulavale
gudigonu dEhiki guNatrayamulu

puDami sasyamulu podalina valenE
voDali rOgamulannavivE
uDugani velupaTi vudyOgamuvale
koDisAgeDi miti kOrikalu

ca|| velupalagala SrI vEMkaTa viBuDE
kalaDAtumalO GanuDitaDE
calamuna nItani SaraNAgatiyE
phalamunu bhAgyamu bahu saMpadalu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |