అన్నిట నీ వంతర్యామివి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిట నీ (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నిట నీ వంతర్యామివి అవుట ధర్మమే అయినాను
యెన్నగ నీవొక్కడవేగతియని యెంచికొలుచుటే ప్రపన్న సంగతి // పల్లవి //

ఏకాంతంబున నుండినపతివి యెనసిరమించుటే సతిధర్మంబు
లోకమురచ్చలోనుండినపతి లోగొని పైకొనరానట్లు
యీకొలదులనే సర్వదేవతలయిన్నిరూపులై నీవున్నప్పుడు
కైకొని నిను బహుముఖముల గొలుచుట గాదు పతివ్రత ధర్మంబు // అన్నిట //

పూనినబ్రాహ్మాణులలోపలనే నిను బూజించుట వేదోక్తధర్మము
శ్వానకుక్కుటాదులలోపల నిను సరి బూజించగరానట్లు
యీనియమములనె ప్రాకృతజనులను యీశ్వర నీశరణాగతజనులను
కానక, వొక్కట సరిగాజూచుట కాద వివేకధర్మంబు // అన్నిట //

శ్రీవేంకటపతి గురువనుమతినే సేవే నాకును శిష్యధర్మము
ఆవలనీవల నితరమార్గముల యాత్మలోన రుచిగానట్లు
భావింపగ సకలప్రపంచమును బ్రహ్మం సత్యజ్ఞానమనంతము
కైవశమై యిన్నిటా వెనుతగులు కాద వివేకధర్మంబు // అన్నిట //


anniTa nI (Raagam: ) (Taalam: )

anniTa nI vaMtaryAmivi avuTa dharmamE ayinAnu
yennaga nIvokkaDavEgatiyani yeMcikolucuTE prapanna saMgati

EkAMtaMbuna nuMDinapativi yenasiramiMcuTE satidharmaMbu
lOkamuraccalOnuMDinapati lOgoni paikonarAnaTlu
yIkoladulanE sarvadEvatalayinnirUpulai nIvunnappuDu
kaikoni ninu bahumuKamula golucuTa gAdu pativrata dharmaMbu

pUninabrAhmANulalOpalanE ninu bUjiMcuTa vEdOktadharmamu
SvAnakukkuTAdulalOpala ninu sari bUjiMcagarAnaTlu
yIniyamamulane prAkRutajanulanu yISvara nISaraNAgatajanulanu
kAnaka, vokkaTa sarigAjUcuTa kAda vivEkadharmaMbu

SrIvEMkaTapati guruvanumatinE sEvE nAkunu SiShyadharmamu
AvalanIvala nitaramArgamula yAtmalOna rucigAnaTlu
BAviMpaga sakalaprapaMcamunu brahmaM satyaj~jAnamanaMtamu
kaivaSamai yinniTA venutagulu kAda vivEkadharmaMbu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |