అన్నిటా నేరుపరి హనుమంతుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటా నేరుపర (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నిటా నేరుపరి హనుమంతుడు
పిన్ననాడే రవినంటె పెద్ద హనుమంతుడు // పల్లవి //

ముట్టిన ప్రతాపపు రాముని సేనలోన
అట్టె బిరుదు బంటు హనుమంతుడు
చుట్టిరానుండినట్టి సుగ్రీవు ప్రధానులలో
గట్టియైనలావరి చొక్కవు హనుమంతుడు // అన్నిటా //

వదలక కూడినట్టి వనచర బలములో
నదె యేకాంగ వీరుడు హనుమంతుడు
చెదరక కుంభకర్ణు చేతి శూల మందరిలో
సదరాన విరిచె భీషణ హనుమంతుడు // అన్నిటా //

త్రిజగముల లోపల దేవతా సంఘములోన
అజుని పట్టాన నిలిచె హనుమంతుడు
విజయనగరాన శ్రీ వేంకటేశు సేవకుడై
భుజబలుడై యున్నాడిపుడు హనుమంతుడు // అన్నిటా //


anniTA nErupari (Raagam: ) (Taalam: )

anniTA nErupari hanumaMtuDu
pinnanADE ravinaMTe pedda hanumaMtuDu

muTTina pratApapu rAmuni sEnalOna
aTTe birudu baMTu hanumaMtuDu
cuTTirAnuMDinaTTi sugrIvu pradhAnulalO
gaTTiyainalAvari cokkavu hanumaMtuDu

vadalaka kUDinaTTi vanacara balamulO
nade yEkAMga vIruDu hanumaMtuDu
cedaraka kuMBakarNu cEti SUla maMdarilO
sadarAna virice BIShaNa hanumaMtuDu

trijagamula lOpala dEvatA saMGamulOna
ajuni paTTAna nilice hanumaMtuDu
vijayanagarAna SrI vEMkaTESu sEvakuDai
BujabaluDai yunnADipuDu hanumaMtuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |