అందాకదాదానే అంతుకెక్కుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అందాకదాదానే అంతుకెక్కుడు (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అందాకదాదానే అంతుకెక్కుడు గాదు
ముందువెనుకంచేనా ముఖ్యుడే యతడు

చిత్తమంతర్ముఖము సేసుకొన నేర్చెనా
అత్తలనతడు యోగియనబడును
సత్తసత్తనెడి సువిచారంబు గలిగెనా
వుత్తమ వివేకియని వూహింపబడును // అందాకదాదానే //

భావము నబావమును పరికించి తెలిసెనా
కైవల్యనిలయుడని కానబడును
దైవముదన్నుమతిదలపోయెనేర్చెనా
జీవన్ముక్తుడని చెప్పబడునతడు // అందాకదాదానే //

అడరి వైరాగ్యధనమార్జించనోపెనా
దిడువై జితేంద్రియ స్థిరుడాతడు
జడియు శ్రీవేంకటేశ్వరుదాసుడాయనా
బడిబడిదుదబర బ్రహ్మమేయతడు // అందాకదాదానే //


aMdAkadAdAnE aMtukekkuDu (Raagam: ) (Taalam: )

aMdAkadAdAnE aMtukekkuDu gAdu
muMduvenukaMcEnA muKyuDE yataDu

cittamaMtarmuKamu sEsukona nErcenA
attalanataDu yOgiyanabaDunu
sattasattaneDi suvicAraMbu galigenA
vuttama vivEkiyani vUhiMpabaDunu

BAvamu nabAvamunu parikiMci telisenA
kaivalyanilayuDani kAnabaDunu
daivamudannumatidalapOyenErcenA
jIvanmuktuDani ceppabaDunataDu

aDari vairAgyadhanamArjiMcanOpenA
diDuvai jitEMdriya sthiruDAtaDu
jaDiyu SrIvEMkaTESvarudAsuDAyanA
baDibaDidudabara brahmamEyataDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |