అస్మదాదీనాం అన్యేషాం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అస్మదాదీనాం అన్యేషాం(రాగం: ) (తాళం : )

అస్మదాదీనాం అన్యేషాం
తస్మిన్ తస్మిన్ తత్ర చ పునశ్చ // పల్లవి //

సతతాధ్యయననిష్ఠాపరాణాం దృఢ
వ్రతినాం యతీనాం వనవాసినాం
గతిరిహ స్మర్తుం కా జగత్యాం పర
స్థితిరియం కా విష్ణుసేవా పునశ్చ // అస్మదాదీనాం //

మోహినామత్యంతముష్కరాణాం గుణ
గ్రాహిణాం భువనైక కఠినానాం
దేహసంక్షాళన విదేశకోవా సదా
శ్రీహరిస్మరణవిశేషః పునశ్చ // అస్మదాదీనాం //

కింకుర్వాణదుఃఖితజీవినాం
పంకిలమనోభ్బయభ్రాంతానాం
శంకాం నిరురుతి స్సరసా కా, శ్రీ
వేంకటాచలపతేర్వినుతిః పునశ్చ // అస్మదాదీనాం //


asmadAdInAM anyEShAM(Raagam: ) (Taalam: )

asmadAdInAM anyEShAM
tasmin tasmin tatra ca punaSca

satatAdhyayananiShThAparANAM dRuDha
vratinAM yatInAM vanavAsinAM
gatiriha smartuM kA jagatyAM para
sthitiriyaM kA viShNusEvA punaSca

mOhinAmatyaMtamuShkarANAM guNa
grAhiNAM Buvanaika kaThinAnAM
dEhasaMkShALana vidESakOvA sadA
SrIharismaraNaviSEShaH punaSca

kiMkurvANaduHKitajIvinAM
paMkilamanOBbayaBrAMtAnAM
SaMkAM niruruti ssarasA kA, SrI
vEMkaTAcalapatErvinutiH punaSca


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |