అయ్యో మానుపగదవయ్య మనుజుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అయ్యో మానుపగదవయ్య(రాగం: ) (తాళం : )

అయ్యో మానుపగదవయ్య మనుజుడు తన
కయ్యపుగంట గానడు // పల్లవి //

పాపపుణ్యలంపటుడైనా దుష్ట
రూపుడూ జన్మరోగి యటుగాన
పైపైనే ద్రవ్యతాపజ్వరము వుట్టి
యేపొద్దు వొడలెరగడు // అయ్యో //

నరకభవనపరిణతుడైనా కర్మ
పురుషుడు హేయభోగి యటుగాన
దురితపుణ్యత్రిదోషజ్వరము వట్టి
అరవెరమాట లాడీనీ // అయ్యో //

దేహమోహసుస్థిరుడై నా ని
ర్వాహుడు తర్కవాది యటుగాన
శ్రీహరి వేంకటశ్రీకాంతుని గని
వూహల జేరనొల్లడు // అయ్యో //


ayyO mAnupagadavayya (Raagam: ) (Taalam: )

ayyO mAnupagadavayya manujuDu tana
kayyapugaMTa gAnaDu

pApapuNyalaMpaTuDainA duShTa
rUpuDU janmarOgi yaTugAna
paipainE dravyatApajvaramu vuTTi
yEpoddu voDaleragaDu

narakaBavanapariNatuDainA karma
puruShuDu hEyaBOgi yaTugAna
duritapuNyatridOShajvaramu vaTTi
araveramATa lADInI

dEhamOhasusthiruDai nA ni
rvAhuDu tarkavAdi yaTugAna
SrIhari vEMkaTaSrIkAMtuni gani
vUhala jEranollaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |