అయ్యో మాయల బొంది అందు నిండు నున్నవారు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అయ్యో మాయల బొంది (రాగం: భైరవి) (తాళం : )

అయ్యో మాయల బొంది అందు నిండు నున్నవారు
యియ్యగొన గర్తలుగా రెఱగరు జడులు // పల్లవి //

చుక్కలై యుండినవారు సురలై యుండినవారు
యిక్కడనుండిపోయినయీజీవులే
దిక్కుల వారి నిందరు దేవతలంటా మొక్కేరు
యెక్కుడైనహరి నాత్మ నెఱగరు జడులు // అయ్యో మాయల //

పాతాళవాసులును పలులోకవాసులును
యీతరవాతనుండినయీజీవులే
కాతరాన వారిపుణ్యకతలె వినేరుగాని
యీతల శ్రీహరికత లెఱగరు జడులు // అయ్యో మాయల //

యిరవెఱిగినముక్తులెఱగని బద్దులు
యిరవై మనలోనున్న యీజీవులే
సిరుల మించినవాడు శ్రీవేంకటేశ్వరుడే
శరణాగతులు దక్క చక్కగారు జడులు // అయ్యో మాయల //


Ayyo maayala bomdi (Raagam:Bhairavi ) (Taalam: )

Ayyo maayala bomdi amdu nimdu nunnavaaru
Yiyyagona gartalugaa reragaru jadulu

Chukkalai yumdinavaaru suralai yumdinavaaru
Yikkadanumdipoyinayeejeevule
Dikkula vaari nimdaru devatalamtaa mokkeru
Yekkudainahari naatma neragaru jadulu

Paataalavaasulunu palulokavaasulunu
Yeetaravaatanumdinayeejeevule
Kaataraana vaaripunyakatale vinerugaani
Yeetala sreeharikata leragaru jadulu

Yiraveriginamuktuleragani baddulu
Yiravai manalonunna yeejeevule
Sirula mimchinavaadu sreevenkatesvarude
Saranaagatulu dakka chakkagaaru jadulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |