అల్లదె జవ్వని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అల్లదె జవ్వని (రాగం: ) (తాళం : )

అల్లదె జవ్వని హరి యురమున నదె
మెల్లనె యిటు వుపమించరే మీరు ||

మత్తెపు జిప్పలో ముంచిన కలువలో
వొత్తిలి కనుగవ లొక మాటాడరే
గుత్తపు గుండలో కొండలో కుచములో
హత్తి యేర్పడగ ననరే మీరు ||

తామెర తూండ్లో తతియగు తీగెలో
భామ చేతు లేర్పరచరే యిపుడు
దోమటి సింహమో తొడ గిన బయలో
ఆమాటాడరే అందులో నొకటి ||

నీలపు మణులో నిండిన మేఘమో
బలకి తురు మొక పలుకున జెప్పరే
యీ లీల శ్రీవేంకటేశ్వరు గూడెను
మేలిమి మెఅగో మెలుతో యనరే ||


allade javvani (Raagam: ) (Taalam: )

allade javvani hari yuramuna nade
mellane yiTu vupamiMcharE mIru ||

mattepu jippalO muMchina kaluvalO
vottili kanugava loka mATADarE
guttapu guMDalO koMDalO kuchamulO
hatti yErpaDaga nanarE mIru ||

tAmera tUMDlO tatiyagu tIgelO
bhAma chEtu lErparacharE yipuDu
dOmaTi siMhamO toDa gina bayalO
AmATADarE aMdulO nokaTi ||

nIlapu maNulO niMDina mEghamO
balaki turu moka palukuna jepparE
yI lIla SrIvEMkaTESvaru gUDenu
mElimi meRagO melutO yanarE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |