అయమేవ అయమేవ ఆదిపురుషో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అయమేవ అయమేవ (రాగం: ) (తాళం : )

అయమేవ అయమేవ ఆదిపురుషో
జయకరం తమహం శరణం భజామి // పల్లవి //

అయమేవ ఖలుపురా అవనీధరస్తుసో
వ్యయమేవ వటదళాగ్రాధీశయనః
అయమేవ దశవిట్ట రవతార రూపై చ్య
నయమార్గ భువిరక్షణం కరోతి // అయమేవ //

అయమేవ సతతం శ్రియఃపతి దేవేషు
అయమేవ దుష్టదైత్యాంత కస్తు
అయమేవ సకల భూతాంతరేష్ణు క్రమ్య
ప్రియభక్తపోషణం పిదృతృనోతు // అయమేవ //

అయమేవ శ్రీవేంకటాద్రి విరాజితే
అయమేవ వరదోప్యాచకానా
అయమేవ వేదవేదాంతశ్చ సూచితో
అయమేవ వైకుంఠాధీశ్వరస్తు // అయమేవ //


ayamEva ayamEva (Raagam: ) (Taalam: )

ayamEva ayamEva AdipuruShO
jayakaraM tamahaM SaraNaM BajAmi

ayamEva KalupurA avanIdharastusO
vyayamEva vaTadaLAgrAdhISayanaH
ayamEva daSaviTTa ravatAra rUpai cya
nayamArga BuvirakShaNaM karOti

ayamEva satataM SriyaHpati dEvEShu
ayamEva duShTadaityAMta kastu
ayamEva sakala BUtAMtarEShNu kramya
priyaBaktapOShaNaM pidRutRunOtu

ayamEva SrIvEMkaTAdri virAjitE
ayamEva varadOpyAcakAnA
ayamEva vEdavEdAMtaSca sUcitO
ayamEva vaikuMThAdhISvarastu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |