అదెచూడు తిరువేంకటాద్రి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదెచూడు తిరువేంకటాద్రి (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అదెచూడు తిరువేంకటాద్రి నాలుగుయుగము
లందు వెలుగొందీ ప్రభమీరగాను // పల్లవి //

తగ నూటయిరువై యెనిమిదితిరుపతుల గల
స్థానికులును చక్రవర్తిపీఠకమలములును
అగణితంబైన దేశాంత్రులమఠంబులును
నధికమై చెలువొందగాను

మిగులనున్నతములగుమేడలును మాడుగులు
మితిలేనిదివ్యతపస్సులున్న గృహములును
వొగి నొరగు బెరుమాళ్ళ వునికిపట్టయి వెలయు
దిగువ తిరుపతి గడవగాను // అదెచూడు //

పొదలి యరయోజనముపొడవునను బొలుపొంది
పదినొండుయోజనంబులపరపునను బరగి
చెదర కేవంకచూచిన మహాభూజములు
సింహశార్దూలములును

కదిసి సురవరులు కిన్నరులు కింపురుషులును
గరుడగంధర్వయక్షులును విద్యాధరులు
విదితమై విహరించువిశ్రాంతదేశముల
వేడుకలు దైవారగాను // అదెచూడు //

యెక్కువలకెక్కువై యెసగి వెలసినపెద్ద
యెక్కు డతిశయముగా నెక్కినంతటిమీద
అకజంబైన పల్లవరాయనిమటము
అల్లయేట్ల పేడ గడవన్

చక్కనేగుచు నవ్వచరి గడచి హరి దలచి
మ్రొక్కుచును మోకాళ్ళముడుగు గడచినమీద
నక్కడక్కడ వేంకటాద్రీశుసంపదలు
అంతంత గానరాగాను // అదెచూడు //

బుగులుకొనుపరిమళంబుల పూవుదోటలును
పొందైన నానావిధంబుల వనంబులును
నిగడి కిక్కిరిసి పండినమహావృక్షముల
నీడలను నిలిచి నిలిచి

గగనంబుదాకి శృంగార రసభరితమై
కనకమయమైన గోపురములను జెలువొంది
జగతీధరుని దివ్యసంపదలు గలనగరు
సరుగనను గానరాగాను // అదెచూడు //

ప్రాకటంబైన పాపవినాశనములోని
భరితమగుదురితములు పగిలి పారుచునుండ
ఆకాశగంగతోయములు సోకిన భవము
లంతంత వీడి పారగను


యీకడను గోనేట యతులు బాశుపతుల్ మును
లెన్న నగ్గలమైవున్న వైష్ణవులలో
యేకమై తిరువేంకటాద్రీశు డాదరిని
యేప్రొద్దు విహరించగాను // అదెచూడు //


adecUDu tiruvEMkaTAdri (Raagam: ) (Taalam: )

adecUDu tiruvEMkaTAdri nAluguyugamu
laMdu velugoMdI praBamIragAnu

taga nUTayiruvai yenimiditirupatula gala
sthAnikulunu cakravartipIThakamalamulunu
agaNitaMbaina dESAMtrulamaThaMbulunu
nadhikamai celuvoMdagAnu

migulanunnatamulagumEDalunu mADugulu
mitilEnidivyatapassulunna gRuhamulunu
vogi noragu berumALLa vunikipaTTayi velayu
diguva tirupati gaDavagAnu

podali yarayOjanamupoDavunanu bolupoMdi
padinoMDuyOjanaMbulaparapunanu baragi
cedara kEvaMkacUcina mahABUjamulu
siMhaSArdUlamulunu

kadisi suravarulu kinnarulu kiMpuruShulunu
garuDagaMdharvayakShulunu vidyAdharulu
viditamai vihariMcuviSrAMtadESamula
vEDukalu daivAragAnu

yekkuvalakekkuvai yesagi velasinapedda
yekku DatiSayamugA nekkinaMtaTimIda
akajaMbaina pallavarAyanimaTamu
allayETla pEDa gaDavan

cakkanEgucu navvacari gaDaci hari dalaci
mrokkucunu mOkALLamuDugu gaDacinamIda
nakkaDakkaDa vEMkaTAdrISusaMpadalu
aMtaMta gAnarAgAnu

bugulukonuparimaLaMbula pUvudOTalunu
poMdaina nAnAvidhaMbula vanaMbulunu
nigaDi kikkirisi paMDinamahAvRukShamula
nIDalanu nilici nilici

gaganaMbudAki SRuMgAra rasaBaritamai
kanakamayamaina gOpuramulanu jeluvoMdi
jagatIdharuni divyasaMpadalu galanagaru
sarugananu gAnarAgAnu

prAkaTaMbaina pApavinASanamulOni
Baritamaguduritamulu pagili pArucunuMDa
AkASagaMgatOyamulu sOkina Bavamu
laMtaMta vIDi pAraganu

yIkaDanu gOnETa yatulu bASupatul munu
lenna naggalamaivunna vaiShNavulalO
yEkamai tiruvEMkaTAdrISu DAdarini
yEproddu vihariMcagAnu


బయటి లింకులు[మార్చు]

/2010/12/annamayya-samkirtanaluvenkateswarudu.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |