అనంతమహిముడవు అనంతశక్తివి నీవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనంతమహిముడవు (రాగమ్:దేసాళం ) (తాలమ్: )

అనంతమహిముడవు అనంతశక్తివి నీవు
యెనలేనిదైవమా నిన్నేమని నుతింతును. // పల్లవి //

అన్నిలోకములు నీయందు నున్న వందురు నీ
వున్న లోక మిట్టిదని వూహించరాదు
యెన్న నీవు రక్షకుడ విందరిపాలిటికి
నిన్ను రక్షించేటివారి నేనెవ్వరి నందును. // అనంతమహిముడవు //

తల్లివి దండ్రివి నీవు తగుబ్రహ్మాదులకు
యెల్లగా నీతల్లిదండ్రులెవ్వరందును
యిల్లిదె వరములు నీ విత్తువిందరికిని
చెల్లబో నీకొకదాత చెప్పగ జోటేది. // అనంతమహిముడవు //

జూవుల కేలికవు శ్రీవేంకటేశుడవు నీ_
వేవల జూచిన నీ కేయేలికే లేడు
వేవేలు మునులును వెదకేరు నిన్నును
నీ వెవ్వరి వెదకేవు నిర్మలమూరితివి. // అనంతమహిముడవు //


Anantamahimudavu (Raagam: Desaalam) (Taalam: )

Anantamahimudavu anantasaktivi neevu
Yenalenidaivamaa ninnemani nutintunu.

Annilokamulu neeyandu nunna vanduru nee_
Vunna loka mittidani voohincharaadu
Yenna neevu rakshaakuda vindaripaalitiki
Ninnu rakshinchetivaari nenevvari nandunu.

Tallivi dandrivi neevu tagubrahmaadulaku
Yellagaa neetallidandrulevvaramdunu
Yillide varamulu nee vittuvindarikini
Chellabo neekokadaata cheppaga jotedi.

Joovula kelikavu sreevenkatesudavu nee_
Vevala joochina nee keyelike ledu
Vevelu munulunu vedakeru ninnunu
Nee vevvari vedakevu nirmalamooritivi.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |