అద్దిగా వోయయ్య నే నంతవాడనా! వొక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అద్దిగా వోయయ్య (రాగం: సాళంగనాట ) (తాళం : )

 
అద్దిగా వోయయ్య నే నంతవాడనా! వొక
కొద్ది నీదాసులసేవ కోరగలగాక

హరి నీమాయలకు నే నడ్డము చెప్పేవాడనా
అరిదైన దదియు రాచాజ్ఞ గనక
పరమ పదాన కానపడుటయు ద్రోహము
సొరిది నీభండారము సొమ్ముగనక

పంచేద్రియముల నే బారదోలేవాడనా
ముంచి నీవు వెట్టినట్టి ముద్ర కర్తలు
అంచల నావిజ్ఞాన మది దహించవచ్చునా
నించి నీవు పాతినట్టినిధాన మది

వొట్టి సంసారపు మోపు నోపననేవాడనా
వెట్టి మమ్ము జేయించేటివేడుక నీది
గట్టిగా శృఈవేంకటేశ కదిసి నీశరణంటి
ఱట్టుగ నే జెప్పేనా మీఱగ నీరహస్యము


Addigaa voyayya (Raagam: Saalanganaata) (Taalam: )

Addigaa voyayya ne namtavaadanaa! Voka_
Koddi needaasulaseva koragalagaaka

Hari neemaayalaku ne naddamu cheppevaadanaa
Aridaina dadiyu raachaangna ganaka
Parama padaana kaanapadutayu drohamu
Soridi neebhandaaramu sommuganaka

Panchedriyamula ne baaradolevaadanaa
Munchi neevu vettinatti mudra kartalu
Anchala naavigyanaana madi dahinchavachchunaa
Ninchi neevu paatinattinidhaana madi

Votti samsaarapu mopu nopananevaadanaa
Vetti mammu jeyinchetiveduka needi
Gattigaa sreevenkatesa kadisi neesaranamti
~rattuga ne jeppenaa mee~raga neerahasyamu


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |