ఆతడే సకలవ్యాపకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆతడే సకలవ్యాపకు (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

ఆతడే సకలవ్యాపకు డతడే యాతురబంధువు
డతడు దలపులముంగిట నబ్బుట యెన్నడొకో

సారెకు సంసారంబనుజలనిధు లీదుచు నలసిన
వారికి నొకదరిదాపగువా డిక నెవ్వడొకో
పేరినయజ్ఞానంబను పెనుజీకటి తనుగప్పిన
చేరువవెలుగై తోపెడిచెలి యిక నెవ్వడొకో // ఆతడే సకలవ్యాపకు //

దురితపుకాననములో త్రోవదప్పినవారికి
తెరువిదె కొమ్మని చూపెడిదేవు డిదెవ్వడొకో
పెరిగినయాశాపాశము పెడగేలుగ దనుగట్టిన
వెరవకుమని విడిపించేటివిభు డిక నెవ్వడొకో // ఆతడే సకలవ్యాపకు //

తగిలినయాపదలనియెడిదావానలములు చుట్టిన
బెగడకుమని వడివార్చెడిబిరు దిక నెవ్వడొకో
తెగువయు దెంపునుగలిగినతిరువేంకటవిభు డొక్కడే
సొగిసి తలంచినవారికి సురతరువగువాడు // ఆతడే సకలవ్యాపకు //


AtaDE sakalavyApaku (Raagam: ) (Taalam: )

AtaDE sakalavyApaku DataDE yAturabaMdhuvu
DataDu dalapulamuMgiTa nabbuTa yennaDokO

sAreku saMsAraMbanujalanidhu lIducu nalasina
vAriki nokadaridApaguvA Dika nevvaDokO
pErinayaj~jAnaMbanu penujIkaTi tanugappina
cEruvavelugai tOpeDiceli yika nevvaDokO

duritapukAnanamulO trOvadappinavAriki
teruvide kommani cUpeDidEvu DidevvaDokO
periginayASApASamu peDagEluga danugaTTina
veravakumani viDipiMcETiviBu Dika nevvaDokO

tagilinayApadalaniyeDidAvAnalamulu cuTTina
begaDakumani vaDivArceDibiru dika nevvaDokO
teguvayu deMpunugaliginatiruvEMkaTaviBu DokkaDE
sogisi talaMcinavAriki surataruvaguvADu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |