అతిశయమగు సౌఖ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతిశయమగు సౌఖ్య (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అతిశయమగు సౌఖ్య మనుభవింపుమన్న
హితవు చేకొన నొల్లరిందరు

కడలేని విజ్ఞానగతికి దోడుగారు
యెడపులవారలె యిందరు
అడరిన మోక్ష సహాయు లెవ్వరు లేరు
ఇడుమపాట్ల వారె యిందరు // అతిశయమగు //

తిరమైన పుణ్యము బోధించేవారు లేరు
యెరవులవారే యిందరు
తిరువేంకటాచలాధిపుని మీదిచిత్త
మిరవు సేయక పోయిరిందరు // అతిశయమగు //


atiSayamagu sauKya (Raagam: ) (Taalam: )

atiSayamagu sauKya manuBaviMpumanna
hitavu cEkona nollariMdaru

kaDalEni vij~jAnagatiki dODugAru
yeDapulavArale yiMdaru
aDarina mOkSha sahAyu levvaru lEru
iDumapATla vAre yiMdaru

tiramaina puNyamu bOdhiMcEvAru lEru
yeravulavArE yiMdaru
tiruvEMkaTAcalAdhipuni mIdicitta
miravu sEyaka pOyiriMdaru


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |