అన్నివిభవముల అతడితడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నివిభవముల అతడితడు (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నివిభవముల అతడితడు
కన్నులువేవేలు గలఘనుడు // పల్లవి //

వేదాంత కోటులవిభుడు ఇతడు
నాదబ్రహ్మపు నడుమితడు
ఆదియంత్యముల కరుదితడు
దేవుడు సరసిజ నాభుడు ఇతడు // అన్నివిభవముల //

భవములణచు యదుపతి యితడు
భువనము లన్నిటికి పొడ వితడు
దివికి దివమైన తిరమితదు
పవనసుతు నేలిన పతి యితడు // అన్నివిభవముల //

గరుడుని మీదటి ఘనుడితడు
సిరు లందరి కిచ్చే చెలు వితడు
తిరు వేంకట నగము దేవు డితడు
పరమ పదమునకు ప్రభు వితడు // అన్నివిభవముల //


anniviBavamula ataDitaDu(Raagam: ) (Taalam: )

anniviBavamula ataDitaDu
kannuluvEvElu galaGanuDu

vEdAMta kOTulaviBuDu itaDu
nAdabrahmapu naDumitaDu
AdiyaMtyamula karuditaDu
dEvuDu sarasija nABuDu itaDu

BavamulaNacu yadupati yitaDu
Buvanamu lanniTiki poDa vitaDu
diviki divamaina tiramitadu
pavanasutu nElina pati yitaDu

garuDuni mIdaTi GanuDitaDu
siru laMdari kiccE celu vitaDu
tiru vEMkaTa nagamu dEvu DitaDu
parama padamunaku praBu vitaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2012/01/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu_08.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |