అన్నిరాసుల యునికి యింతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిరాసుల యునిక (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నిరాసుల యునికి యింతి చెలువపు రాశి
కన్నె నీ రాశి కూటమి గలిగిన రాశి // పల్లవి //

కలికి బొమ విండ్లుగల కాంతకును ధనురాశి
మెలయు మినాక్షికిని మీనరాశి
కులుకు కుచకుంభముల కొమ్మకును కుంభరాశి
చెలగు హరిమధ్యకును సింహరాశి // అన్నిరాసుల //

చిన్నిమకరంకపు బయ్యెద చేడెకు మకరరాశి
కన్నె పాయపు సతికి కన్నెరాశి
వన్నెమై పైడి తులదూగు వనితకు దులారాశి
తిన్నని వాడి గోళ్ళ సతికి వృశ్చికరాశి // అన్నిరాసుల //

ఆముకొని నొరపుల మెరయు నతివకు వృషభరాశి
గామిడి గుట్టుమూల సతి కర్కాటకరాశి
కోమలపు చిగురుమోవి కొమలికి మేషరాశి
ప్రేమ వేంకటపతి గలిసె ప్రియ మిథునరాశి // అన్నిరాసుల //


annirAsula yuniki (Raagam: ) (Taalam: )

annirAsula yuniki yiMti celuvapu rASi
kanne nI rASi kUTami galigina rASi

kaliki boma viMDlugala kAMtakunu dhanurASi
melayu minAkShikini mInarASi
kuluku kucakuMBamula kommakunu kuMBarASi
celagu harimadhyakunu siMharASi

cinnimakaraMkapu bayyeda cEDeku makararASi
kanne pAyapu satiki kannerASi
vannemai paiDi tuladUgu vanitaku dulArASi
tinnani vADi gOLLa satiki vRuScikarASi

Amukoni norapula merayu nativaku vRuShaBarASi
gAmiDi guTTumUla sati karkATakarASi
kOmalapu cigurumOvi komaliki mESharASi
prEma vEMkaTapati galise priya mithunarASi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |