అతిదుష్టుడ నే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతిదుష్టుడ నే నలసుడను (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అతిదుష్టుడ నే నలసుడను
యితరవివేకం బికనేల // పల్లవి //

ఎక్కడ నెన్నిట యేమి సేసితినొ
నిక్కపుదప్పులు నేరములు
గక్కన నిన్నిట కలిగిననీవే
దిక్కుగాక మరి దిక్కేది // అతిదుష్టుడ //

ఘోరపుబాపము కోట్లసంఖ్యలు
చేరువ నివె నాచేసినివి
నీరసునకు నిటు నీకృప నాకిక
కూరిమి నా యెడ గుణమేది // అతిదుష్టుడ //

యెఱిగి చేసినది యెఱుగక చేసిన
కొఱతలు నాయెడ గోటులివే
వెఱపు దీర్చి శ్రీవేంకటేశ కావు
మఱవక నాగతి మఱి యేది // అతిదుష్టుడ //


atiduShTuDa nE (Raagam: ) (Taalam: )

atiduShTuDa nE nalasuDanu
yitaravivEkaM bikanEla

ekkaDa nenniTa yEmi sEsitino
nikkapudappulu nEramulu
gakkana ninniTa kaliginanIvE
dikkugAka mari dikkEdi

GOrapubApamu kOTlasaMKyalu
cEruva nive nAcEsinivi
nIrasunaku niTu nIkRupa nAkika
kUrimi nA yeDa guNamEdi

yerxigi cEsinadi yerxugaka cEsina
korxatalu nAyeDa gOTulivE
verxapu dIrci SrIvEMkaTESa kAvu
marxavaka nAgati marxi yEdi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |