అవునయ్య నీ సుద్దు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అవునయ్య నీ (రాగం: ) (తాళం : )

అవునయ్య నీ సుద్దు లటు వంటివి
జవళితో నంటు బచ్చలి వంటి వాడవు // పల్లవి //

చెలరేగి యేడ లేని చేతలెల్లా జేసివచ్చి
వెలయు నిప్పుడు నన్ను వేడుకొనేవు
పలుమారు నీచేత బాసలు గొన వెరతు
కలువ కంటుల యెడ కాత రీడ వనుచు // అవునయ్య //

వాడ వారిపై నెల్లా వలపుల చల్లి వచ్చి
యీడ నాతో నెడలేని యిచ్చలాడేవు
కోడె కాడ నీ వోజ కొనియాడ నిచ్చితయ్యీ
జాడతో నింతుల యెడ చంచలుడ వనుచు// అవునయ్య //

పెక్కు గోపికల నెల్లా బెండ్లాడి యిట వచ్చి
గక్కన నా కౌగిట గలసితివి
నిక్కి శ్రీ వేంకటేశుడ నే నలమేల్మంగను
కక్కసించ నోప నీవు గబ్బి వాడవనుచు // అవునయ్య //


avunayya nI (Raagam: ) (Taalam: )

avunayya nI suddu laTu vaMTivi
javaLitO naMTu baccali vaMTi vADavu

celarEgi yEDa lEni cEtalellA jEsivacci
velayu nippuDu nannu vEDukonEvu
palumAru nIcEta bAsalu gona veratu
kaluva kaMTula yeDa kAta rIDa vanucu

vADa vAripai nellA valapula calli vacci
yIDa nAtO neDalEni yiccalADEvu
kODe kADa nI vOja koniyADa niccitayyI
jADatO niMtula yeDa caMcaluDa vanucu

pekku gOpikala nellA beMDlADi yiTa vacci
gakkana nA kaugiTa galasitivi
nikki SrI vEMkaTESuDa nE nalamElmaMganu
kakkasiMca nOpa nIvu gabbi vADavanucu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |