అందరి బ్రదుకులు నాతనివే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అందరి బ్రదుకులు నాతనివే (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అందరి బ్రదుకులు నాతనివే
కందువెల్ల శ్రీకాంతునిదే

వేమరు జదివెడి విప్రుల వేదము
సోమకవైరి యశో విభవం
శ్రీమించు నమరుల జీవనమెల్ల సు
ధామ ధనుని సంతత కరుణే

హితవగు నిలలో నీసుఖమెల్లను
దితి సుత దమనుడు దెచ్చినదే
తతి తల్లి దండ్రి తానై కాచిన
రతి ప్రహ్లాద వరదుని కృపే

అలరిన యమరేంద్రాదుల బ్రదుకులు
బలి బంధను కృప బరగినవే
బలసి మునుల యాపదలు వాపుటకు
బలునృప భంజను పరిణతలే

పూని యనాథుల పొందుగ గాచిన
జానకీ విభుని సరసతలే
నానా భూభరణంబులు నందుని
సూనుడు చేసిన సుకృతములే

తలకొని ధర్మము తానై నిలుపుట
కలుష విదూరుని గర్వములే
నిలిచి లోకములు నిలిపిన ఘనుడగు
కలియుగమున వేంకటపతివే


aMdari bradukulu nAtanivE (Raagam: ) (Taalam: )

aMdari bradukulu nAtanivE
kaMduvella SrIkAMtunidE

vEmaru jadiveDi viprula vEdamu
sOmakavairi yaSO viBavaM
SrImiMcu namarula jIvanamella su
dhAma dhanuni saMtata karuNE

hitavagu nilalO nIsuKamellanu
diti suta damanuDu deccinadE
tati talli daMDri tAnai kAcina
rati prahlAda varaduni kRupE

alarina yamarEMdrAdula bradukulu
bali baMdhanu kRupa baraginavE
balasi munula yApadalu vApuTaku
balunRupa BaMjanu pariNatalE

pUni yanAthula poMduga gAcina
jAnakI viBuni sarasatalE
nAnA BUBaraNaMbulu naMduni
sUnuDu cEsina sukRutamulE

talakoni dharmamu tAnai nilupuTa
kaluSha vidUruni garvamulE
nilici lOkamulu nilipina GanuDagu
kaliyugamuna vEMkaTapativE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |