అన్నిటాను హరిదాసు లధికులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటాను హరిదాసు(రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నిటాను హరిదాసు లధికులు
కన్నులవంటివారు కమలజాదులకు // పల్లవి //

అందరును సమమైతే నరుహానరుహము లేదా
అందరిలో హరియైతే నౌగాక
బొందితో విప్రునిదెచ్చి పూజించినట్టు వేరే
పొందుగానిశునకము బూజింపదగునా // అందరును //

అన్నిమతములు సరియైతేను వాసిలేదా
చెన్నగుబురాణాలు చెప్పుగాక
యెన్నగ సొర్ణాటంక మింతటాను జెల్లినట్లు
సన్నపుదోలుబిళ్ళలు సరిగా జెల్లునా // అందరును //

గక్కున బైరు విత్తగా గాదము మొరచినట్లు
చిక్కినకర్మములెల్లా జెలగెగాక
తక్కక శ్రీవేంకటేశు దాస్యమెక్కుడైనట్టు
యెక్కడా మోక్షోపాయమిక జెప్పనున్నదా // అందరును //


anniTAnu haridAsu (Raagam: ) (Taalam: )

anniTAnu haridAsu ladhikulu
kannulavaMTivAru kamalajAdulaku

aMdarunu samamaitE naruhAnaruhamu lEdA
aMdarilO hariyaitE naugAka
boMditO viprunidecci pUjiMcinaTTu vErE
poMdugAniSunakamu bUjiMpadagunA

annimatamulu sariyaitEnu vAsilEdA
cennaguburANAlu ceppugAka
yennaga sorNATaMka miMtaTAnu jellinaTlu
sannapudOlubiLLalu sarigA jellunA

gakkuna bairu vittagA gAdamu moracinaTlu
cikkinakarmamulellA jelagegAka
takkaka SrIvEMkaTESu dAsyamekkuDainaTTu
yekkaDA mOkShOpAyamika jeppanunnadA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |